Communicatie met ouders

Goed contact tussen ouders en begeleiders vinden wij heel belangrijk op Casa. We willen de kinderen zo goed mogelijk leren kennen, zodat we ze datgene kunnen bieden wat voor hun ontwikkeling nodig is.

Wij willen vanuit wederzijds respect met elkaar de ontwikkeling van het kind bevorderen. We hopen dat Casa laagdrempelig is voor ouders, omdat wij elkaar goed kennen. Hiervoor zetten we het volgende in:

 • Eenmaal per jaar kan één van de ouders het kind gedurende de werkperiode in de groep observeren. De ouder heeft de keuze om één uur te observeren of om langer te blijven en mee te lunchen. Deze keuze wordt van tevoren bekend gemaakt aan de begeleiders. Voor de observatie ontvangt de ouder handvatten van de begeleider om gericht te observeren. Vervolgens hebben ouders een gesprek met de begeleider op een onderling afgesproken moment. Na afloop van het gesprek maken begeleiders en ouders een samenvatting van het gesprek dat in het leerlingvolgsysteem MRX opgenomen wordt. Op een ander moment in het jaar vindt een gesprek zonder observatie plaats. Voorafgaand aan de gesprekken ontvangen de ouders een benchmark rapport
 • De school staat open voor adviezen en/of op- en aanmerkingen van ouders tijdens momenten dat zij op school zijn.
 • Op woensdag- en vrijdagmiddag van 14:00 tot 14:30 uur hebben we een contactmoment op Casa, waarop ouders kunnen inlopen om het werk van hun kind te bekijken en informeel met begeleiders te kunnen praten.
 • Gedurende het schooljaar zijn er acht ouderavonden gepland: twee algemene ouderavonden en daarnaast twee voor iedere bouw. Ze zijn gericht op opvoeden, opgroeien en onderwijs, uitwisseling en ondersteuning thuis. Ook onderwerpen als de Montessorifilosofie en het raakvlak tussen school en thuis, onderwijskundige zaken en onze werkwijze komen ter sprake.
 • Eén keer per maand krijgen ouders digitaal een nieuwsbrief toegezonden.
 • Tussentijdse berichten die niet kunnen wachten tot de volgende nieuwsbrief, worden per nieuwsflits gemeld of via de groepsmail of klassenouders. Deze ad hoc mail proberen wij echter zoveel mogelijk te beperken.
 • De website wordt up to date gehouden. Naast achtergrondinformatie kunnen ouders hierop bijvoorbeeld het actuele weekmenu of activiteitenrooster  bekijken.
 • Ouders hebben inzage in het digitale leerlingvolgsysteem MRX.
 • Er zijn klassenouders die de communicatie tussen de ouders en de begeleiders van een groep ondersteunen.
 • Ouders kunnen activiteiten ondersteunen door bijvoorbeeld mee te gaan als begeleider met uitjes of om te helpen bij het lezen, kluswerkzaamheden, techniekles of workshops. Zij kunnen ook lid worden van het Eventteam, een team van enthousiaste ouders die alle events en uitjes die op Casa plaatsvinden coördineren, in samenwerking met medewerkers van Casa en hulpouders. 
 • Bij leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben, worden de ouders als ervaringsdeskundigen betrokken bij het opstellen van een plan. Met de ouders worden afspraken gemaakt over ondersteuning voor zowel op Casa als thuis. Dit plan kan via het leerlingvolgsysteem MRX gevolgd worden.
 • Eén keer per maand kunnen kinderen zelf aan hun ouders lesjes met het Montessorimateriaal geven (de data hiervan vindt u in de agenda).
 • De MR/OC (Medezeggenschapsraad/Oudercommissie) is de plaats waar uitwisseling met ouders plaatsvindt, Casa heeft als groeischool veel baat bij deskundige en betrokken ouders.
 • Tussen 17.00 en 18.00 uur kan het onderbouwkind in zijn of haar klas opgehaald worden en vindt er desgewenst een overdracht tussen ouder en begeleider plaats.
 • De groepen zijn bereikbaar via de groepsnaam en dan @casaschool.nl, bijvoorbeeld: u wilt een mail sturen naar  de groep Sun, dan stuurt u deze mail naar [email protected]
 • Wilt u iets bespreken met de directie, dan kunt u terecht bij Tessa op woensdag of vrijdag tussen 8.00 en 9.00 uur en bij Karin op dinsdag of donderdag tussen 17.00 en 18.00 uur. Een afspraak hiervoor kunt u per mail maken via [email protected]