Volgsysteem en rapportage

Het volgen van de vordering van een kind is voor ons zeer belangrijk. We doen dit door dagelijkse observatie en registratie.

Leerlingvolgsysteem

We gebruiken een digitaal leerlingvolgsysteem (MRX) om systematische de resultaten van de leerlingen te analyseren. Het is een hulpmiddel voor leraren om effectieve begeleiding te geven. Vanuit dit systeem is het mogelijk informatie te halen bijv. rapporten, het plannen van ontwikkelingsbehoeften en schematische voorstellingen van activiteitengolven. Ouders hebben ook dagelijks volledige toegang tot dit systeem via een ouderportal.

Daarnaast zijn onze leraren getraind gerichte observaties te maken van kinderen. De resultaten hiervan bepalen ook de daaruit voortvloeiende begeleiding.

We maken ook gebruik van toetsen als extra evaluatie instrument. We gaan ervan uit dat deze toetsen alleen bevestigen wat we reeds weten.

In een 'benchmark rapport' kunt u alle ontwikkelingsgebieden zien waarin uw kind werkt. De ijkpunten ten opzichte van bepaalde leeftijden die in het rapport staan, zijn gebaseerd op de Nederlandse kerndoelen en de AMI-richtlijnen. Om weer te geven wat de voortgang van het kind is, wordt bij alle ijkpunten een percentage toegevoegd in welke mate het kind een vaardigheid beheerst. Deze percentages zijn gebaseerd op observaties van de begeleiders en toetsresultaten. De interpretatie van de ontwikkeling wordt afgezet tegen de leeftijd van het kind. Het is echter ook belangrijk dat de voortgang van het kind ten opzichte van zichzelf bekeken wordt.

Deze gerichte aanpak ondersteunt ons om de maximale opbrengsten te genereren zodat ze vol zelfvertrouwen, toegerust met kennis en vaardigheden hun weg kunnen vinden in de maatschappij.

Contact met ouders

Ouderbetrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel. We voeren twee keer per jaar gesprekken met ouders over de ontwikkeling van hun kind. Eén keer per jaar krijgen de ouders de mogelijkheid om hun kind te observeren tijdens de werkperiode.

Daarnaast houden we jaarlijks een aantal thematische ouderavonden waarop onderwerpen als Montessori filosofie en het raakvlak tussen school en thuis ter sprake komen. 

Nieuwsbrief

Maandelijks geeft Casa een nieuwsbrief uit voor alle ouders van Casa leerlingen.

Inloopmomenten

Elke woensdag- en vrijdagmiddag om 14.00 uur is er voor ouders gelegenheid om met begeleiders te spreken over de voortgang van uw kind, vragen te stellen etc.